Lake Tisza Region

Description of the photo

Thermal baths ( spas ) in Lake Tisza Region