Bátonyterenye

Description of the photo

Bátonyterenye-Kisterenye  -  Catholic Church
( Photo: Varga Antal )