Bátonyterenye

Description of the photo

Bátonyterenye-Maconka  -  Fishing lake
( Photo: Varga Antal )